W Gdyni brakuje pojemników na śmieci

Pomimo drastycznej podwyżki opłat za śmieci w Gdyni, ktoś chyba zapomniał, że od pierwszego stycznia 2020 r. mieszkańcy mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Pytanie – już nie jako radny, ale jako szary Dudziński – co mam zrobić z posegregowanymi bioodpadami, gdy nie mam brązowego pojemnika pod domem? Mają z tym problem mieszkańcy ze znacznej części dzielnic.

W związku z tym, że przez tydzień (dziś 8.01.2020 r.) trochę mi się bio nazbierało, mimo że nie wyrzucam jedzenia, to nie mam co z tym zrobić, bo brakuje pojemnika…

Skierowałem interpelację w tej sprawie do Pana Prezydenta Miasta Gdyni.

Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie ze znowelizowaną w dniu 19 lipca 2019r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty z dn. 27 listopada 2019 r. – mieszkańcy Gdyni są zobligowani do selektywnej zbiórki odpadów, w tym frakcji bioodpadów.

Niestety, z informacji od mieszkańców z różnych części miasta, a także na bazie mojego własnego doświadczenia wynika, że w przeważającej części miasta brakuje pojemników na bioodpady lub nie są odpowiednio przystosowane do korzystania z nich – np. przez brak odpowiedniego rozstawienia.

Taka sytuacja, w mojej ocenie jest niedopuszczalna i skandaliczna. Zaistniała sytuacja powoduje, że mieszkańcy nie mogą spełnić ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Mimo drastycznej podwyżki kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami, jakość życia mieszkańców w aspekcie gospodarowania odpadami została znacznie pogorszona. Co przyczyni się bezpośrednio do wyrzucania bioodpadów do pojemnika przeznaczonego na pozostałe odpady.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców tą sprawą apeluję do Pana Prezydenta jako strony umowy z podmiotami świadczącymi usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Gminy Miasta Gdyni o natychmiastowe ustawienie i przystosowanie odpowiednich pojemników na śmieci. A także, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994 z późn. zm.), zwracam się z poniższymi pytaniami:

  • Kiedy problem braku pojemników na bioodpady i/lub braku przystosowania pozostałych pojemników – ustawienia, zabrania poprzednich, odpowiedniego rozstawienia itd. – zostanie rozwiązany na terenie całego miasta Gdyni?
  • Jakie są przyczyny nie wywiązania się z terminowego ustawienia pojemników na terenie Gminy Miasta Gdyni?
  • Proszę o wypunktowanie podjętych czynności przez Pana Prezydenta i/lub jednostek Panu podległych w celu rozwiązania opisanych powyżej problemów?
  • Czy zostaną nałożone kary finansowe na podmioty odpowiedzialne za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia, w odpowiednim terminie, pojemników na śmieci? Jeśli tak, to jak wysokie?
  • Czy w przypadku nałożenia kar na ww. podmioty – można spodziewać się obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami, którą płacą mieszkańcy Gdyni?